DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze verklaring over gegevensbescherming die u onder deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in de rubriek "Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie" in dit Privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn, die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van deze gegevens wordt verzameld om de website foutloos aan te kunnen bieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Bovendien heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende uitleg over gegevensbescherming.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

All-Inkl

De provider is ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, eigenaar René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna All-Inkl genoemd). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract, dat door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, en die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen u erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Malibu GmbH & Co. KG
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf
Duitsland

Telefoon: +49 7525 9200 0
E-mail: info@malibu-carthago.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit Privacybeleid een specifiekere opslagduur is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Indien u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO of artikel 9, lid 2, letter a DSGVO, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 DSGVO worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, letter a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter b DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, letter c DSGVO. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De volgende paragrafen van dit Privacybeleid geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Christoph Boser

Telefoon: +49 7525 9200 3000
E-mail: datenschutz@carthago.com

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving voor gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan beveiligingsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door deze intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6, LID 1, LETTER E OF F DSGVO, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de DSGVO hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, dan heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 DSGVO, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, dan heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en aan het slotpictogram in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde partijen binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van webpubliek) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrond is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van diensten. Als toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG); deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

In dit Privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden op, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype en -versie

  • gebruikt besturingssysteem

  • verwijzende URL

  • hostnaam van de toegangscomputer

  • tijdstip van serververzoek

  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter b DSGVO, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, letter f DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO) indien dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter b DSGVO, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, letter f DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO) indien dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u via een contactformulier heeft toegezonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Etracker

Deze website maakt gebruik van de analyseservice etracker. De aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Met etracker kunnen we het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Voor dit doel verzamelt etracker onder andere uw verkorte IP-adres, geografische informatie (maximaal stadsniveau), logbestanden en andere informatie die uw browser doorgeeft aan onze webserver wanneer u de website bezoekt. Hiermee kunnen we website-interacties meten, zoals verblijftijd, conversies (bijv. inschrijvingen, bestellingen), scrollgebeurtenissen, klikken en paginaweergaven van de websitebezoeker. Deze interacties worden toegeschreven aan de websitebezoeker voor de duur van de huidige dag, zodat deze bij volgende bezoeken kan worden herkend. Na het einde van de dag is het niet meer mogelijk om bezoekers te herkennen.

Zonder uw toestemming worden er geen cookies in uw browser opgeslagen en wordt er geen informatie uit het geheugen van uw eindapparaat gelezen. Het cookievrije gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. De rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen worden gewaarborgd. Bij de analyse met etracker wordt het IP-adres zo snel mogelijk geanonimiseerd en is herkenning van bezoekers hooguit mogelijk voor de duur van de huidige dag.

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt etracker hier deactiveren:

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract, dat door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, en die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Meta-pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Hierdoor kan Facebookadvertenties zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook weergeven. Als beheerder van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de geavanceerde matchingfunctie binnen de meta-pixel.

Met de geavanceerde matching kunnen wij verschillende soorten gegevens (bijv. plaats, land, postcode, gehashte e-mailadressen, namen, geslacht, geboortedatum of telefoonnummer) van onze klanten en prospects, die we via onze website verzamelen, doorgeven aan Meta (Facebook). Door deze activering kunnen we onze reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Daarnaast verbetert de geavanceerde matching de toewijzing van websiteconversies en worden Custom Audiences uitgebreid.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich daarbij uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van deze overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie overeenkomstig de wet op gegevensbescherming van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u in het Privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, dient u te zijn ingelogd op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken we gebruik van nieuwsbriefdienstaanbieders, die hieronder worden beschreven.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van de nieuwsbriefontvangers te analyseren. We kunnen onder andere analyseren hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach-nieuwsbrieven is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft echter onaangetast door deze intrekking.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. We geven u hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de verzendlijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder indien nodig in een zwarte lijst opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract, dat door de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, en die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van de YouTube-website. De websitebeheerder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Het verstrekken van gegevens aan YouTube-partners wordt daarentegen niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt - een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan nadat u een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen er na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming bij YouTube in hun Privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokale hosting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt hiervoor geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Deze website gebruikt Web Fonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. De leverancier is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe, zodat deze correct op uw eindapparaat kunnen worden weergegeven. Hierbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypen.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Het Privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De leverancier is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google gebruikmaken van Google Fonts voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f DSGVO. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter a DSGVO en § 25, lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. KLOKKENLUIDERSYSTEEM

PRIVACYVERKLARING KLOKKENLUIDERSYSTEEM

 

Als u uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking wilt wijzigen, kunt u dat hier doen:

 

Onze aanwezigheid op de sociale media

De privacyverklaring geldt voor de volgende aanwezigheid op sociale media
https://www.facebook.com/malibu.reisemobile/ 
https://www.instagram.com/malibu_reisemobile/ 
https://www.youtube.com/@MalibuReisemobileVans 

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. Een overzicht van de sociale netwerken waarvan wij gebruik maken vindt u hier beneden. Sociale netwerken, zoals Facebook, X, etc. kunnen gewoonlijk uw gedrag als gebruiker uitgebreid analyseren als u hun website bezoekt, of een website met geïntegreerde content voor sociale media (zoals like-buttons of reclamebanners). Gebruik van onze aanwezigheid op de sociale media leidt tot meerdere soorten gegevensverwerking waarbij privacy een rol speelt. Dit geldt met name in de volgende gevallen: Als u hebt ingelogd bij uw sociale media-account en toegang hebt tot onze aanwezigheid op de sociale media, kan de beheerder van het sociale mediaportaal uw bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden verzameld als u niet hebt ingelogd of niet beschikt over een account bij het sociale mediaportaal. In dit geval vindt het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld, plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of via registratie van uw IP-adres.

Met de geregistreerde gegevens kunnen de beheerders van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen samenstellen waarin voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Zo kunt u, onafhankelijk van de aanwezigheid op de sociale media, reclame te zien krijgen die is gebaseerd op uw interesses. Voor zover u een account hebt bij een sociaal netwerk, kan reclame die is gebaseerd op interesses op alle apparatuur verschijnen waarop u bent of was ingelogd. Bovendien moet u er rekening mee houden dat wij niet op alle procedures voor gegevensverwerking op de sociale mediaportalen invloed hebben. Afhankelijk van de aanbieders, is het mogelijk dat de beheerders van sociale mediaportalen nog verdere verwerkingen uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van de sociale mediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op de sociale media moet een zo uitgebreid mogelijk optreden op het internet verzekeren. Het gaat hierbij om een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De analyses die de sociale media uitvoeren, kunnen op een afwijkende rechtsgrondslag gebaseerd zijn. De beheerders van de sociale netwerken moeten dit kenbaar maken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 onder a AVG).

Verantwoordelijke en claimen van rechten

Bij een bezoek aan een van onze optredens op de sociale media (bijvoorbeeld op Facebook), zijn wij samen met de beheerder van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die daarmee samenhangt. In principe kunt u uw rechten (op informatie, rectificatie, wissen, beperking van verwerking, dataportabiliteit en bezwaar) claimen zowel ten opzichte van ons, als ten opzichte van de beheerder van een sociale mediaportaal (bijvoorbeeld ten opzichte van Facebook). U moet er rekening mee houden dat wij, ondanks de verantwoordelijkheid die wij samen met de beheerders van de sociale mediaportalen dragen, niet op de complete gegevensverwerking van de sociale mediaportalen invloed hebben. Onze mogelijkheden zijn in grote mate afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de verschillende aanbieders.

Opslagduur

De gegevens die wij rechtstreeks via onze aanwezigheid op de sociale media verzamelen, worden door onze systemen gewist zodra u ons hierom vraagt, uw toestemming tot opslaan herroept of wanneer het doel voor de opslag van gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparatuur staan, tot u deze wist. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onverlet. Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die de beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doelstellingen opslaan. Voor verdere informatie hierover moet u zich rechtstreeks tot de beheerders van sociale netwerken richten (bijvoorbeeld door kennis te nemen van hun privacyverklaringen, zie hieronder).

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien recht van bezwaar, recht op dataportabiliteit en het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u rectificatie, blokkering, wissen en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van persoonsgegevens verlangen.

Sociale netwerken in detail
Facebook

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. De provider van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna te noemen Meta). Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven naar de VS en andere derde landen. Wij hebben met Meta een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke processen voor gegevensverwerking wij verantwoordelijk zijn, dan wel Meta, als u onze Facebook-pagina bezoekt.
Deze overeenkomst kunt u via de volgende link inzien:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

U kunt uw instellingen voor reclames zelf in uw gebruikersaccount aanpassen. Hiervoor moet u op de volgende link klikken en inloggen:
www.facebook.com/settings.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie.
Meer informatie vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

De onderneming beschikt over een certificering volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van
Europese normen voor gegevensbescherming in de VS moet verzekeren. Iedere onderneming die is gecertificeerd volgens het DPF verplicht zich deze normen voor gegevensbescherming na te komen. Verdere informatie hierover ontvangt u van de aanbieder via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Wij beschikken over een profiel bij Instagram. De provider van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie.
Meer informatie vindt u op:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://privacycenter.instagram.com/policy/ und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Bijzonderheden over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram:
https://privacycenter.instagram.com/policy/.

De onderneming beschikt over een certificering volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming bij de gegevensverwerking in de Verenigde Staten moet verzekeren. Iedere onderneming die is gecertificeerd volgens het DPF verplicht zich deze normen voor gegevensbescherming na te komen. 

Verdere informatie hierover ontvangt u van de aanbieder via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

YouTube

Wij beschikken over een profiel bij YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Bijzonderheden over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

De onderneming beschikt over een certificering volgens het ‘EU-US Data Privacy Framework’ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming bij de gegevensverwerking in de Verenigde Staten moet verzekeren. Iedere onderneming die is gecertificeerd volgens het DPF verplicht zich deze normen voor gegevensbescherming na te komen. Verdere informatie hierover ontvangt u van de aanbieder via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active