Skip to main content

Allmänna hyresvillkor för Carthago husbilar (allmänna affärsvillkor)

 

1.) Reservation och frånträdande

Reservationer är endast bindande efter skriftlig bekräftelse av uthyraren, så snart som hyresmannen har betalat den överenskomna delbetalningen av hyrespriset. Vid frånträdande från avtalet genom hyresmannen innan den avtalade hyresstarten, skall följande andelar av det överenskomna hyrespriset betalas enligt hyresavtalet: Hävande fram till 51 dagar innan 1:a hyresdagen 15 %, upp till 15 dagar 50 %, mindre än 14 dagar 80 %, först på dagen för den avtalade hyresstarten 95 %. Skadeersättningen skall sättas lägre eller bortfaller om hyresmannen bevisar en lägre skada eller att ingen skada finns. Skadeersättningen skall sättas högre om uthyraren bevisar en högre skada. Hyresmannen har rätten att ange en hyresman som ersättning. Uppfyller denne hyresavtalet, bortfaller andelsbetalningen. Om fordonet inte avhämtas, gäller detta som frånträdande. Generellt finns inget samtycket från uthyraren med automatisk omvandling till ett hyresförhållande på obestämd tid vid fortsatt brukande. Oberoende av detta skall alltid en ersättning för nyttjande för användningen utöver den avtalade hyrestiden betalas. Denna rättar sig efter den överenskomna hyran. Om fordonet lämnas tillbaka i förtid innan det överenskomna datumet för återlämnande, skall fullt hyrespris betalas om uthyraren inte kan hyra ut fordonet på annat sätt. Genom att teckna en reseförsäkring med avbeställningsskydd kan hyresmannen skydda sig mot dessa kostnader enligt de Allmänna villkoren för denna försäkring.

 

2.) Hyrespriser

Priserna i respektive giltiga hyresvillkor gäller.

 

3.) Betalningssätt

Vid slutande av avtal, senast inom 8 dagar efter detta, skall en delbetalning uppgående till 300,00 € göras. Om denna betalningsfrist inte efterföljs är inte uthyraren längre bunden till den eventuellt utlovade reservationen. Resterande hyrespris skall betalas senast 4 veckor innan resan påbörjas. Depositionen skall göras senast när fordonet övertas vid hyresstarten.

 

4.) Övertagande och återlämning

Fordonet skall övertas vid den avtalade tidpunkten i uthyrarens affärslokaler. Om inget annat har överenskommits, är fordonet klart för avhämtning vid veckohyrning mellan kl. 14 och kl. 17 och måste lämnas tillbaka igen senast kl. 10.00. Vid korttidshyror kan fordonet hämtas från kl. 9.00 och måste lämnas tillbaka till kl. 17.00. Principiellt förbehåller vi oss att, istället för den bokade modellen, tillhandahålla en modell med huvudsakligen jämförbara egenskaper i samma eller högre prisklass.

Om uthyraren skulle lida skada genom försenad återlämning av fordonet (t.ex. skadeståndsanspråk från den efterföljande hyresmannen etc.), förbehåller sig uthyraren att rikta dessa skadeståndsanspråk mot hyresmannen. När fordonet överlämnas görs en statusrapport, när alla befintliga skador noteras. Hyresmannen är förpliktigad att utan dröjsmål meddela nya skador på fordonet till uthyraren. Vid korrekt återlämning av fordonet i oskadat skick, bortsett från de skador som är medtagna i statusrapporten, görs en komplett återbetalning av depositionen. Fordonet återlämnas i rengjort skick och fulltankat. Det måste lämnas tillbaka fulltankat, nystädat invändigt och med tömd toalett- och spillvattentank. Om rengöringen inte görs alls eller delvis, skall hyresmannen betala rengöringspriset enligt de hyresvillkor som gällde vid tidpunkten då avtalet slöts. Båda parterna har möjlighet att bevisa en högre eller lägre omfattning av rengöringen.

 

5.) Deposition

Vid hyrestillträdandet måste en deposition betalas som säkerhet att fordonet återlämnas i oskadat och rengjort skick, denna uppgår till den avtalade självrisken för helförsäkringen av fordonet. Om inget annat har avtalats, uppgår denna till 1 500,00 € (med semesterskyddspaket uppgår depositionen till 1 000,00 €, självrisken till 250,00 €). Depositionen måste betalas utan avgift senast när fordonet överlämnas hos uthyraren (Visa, Mastercard). Depositionen kan inte betalas kontant. Vid korrekt återämning av fordonet i oskadat skick, bortsett från de skador som är medtagna i statusrapporten, görs en komplett återbetalning av depositionen.

 

6.) Berättigad person att framföra fordonet

Hyresmannens och förarens ålder måste vara minst 21 år och föraren måste ha körkort sedan minst ett år tillbaka. Körkort klass 3 samt körkort C1 räcker för alla modeller upp till 7,5 ton; körkort B gäller endast upp till 3 500 kg totalvikt. Fordonet får endast framföras av hyresmannen själv och de förare som anges i hyresavtalet. Under hyrestiden gäller hyresmannen som innehavare av fordonet.

 

7.) Aktsamhetsplikt

Hyresmannen är förpliktigad att behandla hyresobjektet försiktigt och exakt beakta driftsanvisningarna för fordonet och all inbyggd utrustning, att efterleva fastställda tider för service samt att låsa fordonet korrekt.

 

8.) Utlandsresor

Utlandsresor inom Europa är möjligt. Resor till öst- och utomeuropeiska länder kräver godkännande i förväg av uthyraren och eventuellt ansökan om ett särskilt försäkringsskydd. Resor till krigs-, kris- och katastrofområden är principiellt förbjudet. Hyresmannen är förpliktigad att följa trafikreglerna i respektive länder. Han skall särskilt informera sig om vägtullar innan resan påbörjas och säkra att de betalas.

 

9.) Rökförbud/ta med djur

Det är inte tillåtet att röka och att ta med djur. Rengöringskostnader som uppstår genom att detta inte beaktas, samt förlorad vinst genom att fordonet därigenom tidvis inte kan hyras ut, debiteras hyresmannen.

 

10.) Service och reparation

Kostnaderna för löpande underhåll av hyresfordonet, t.ex. bränsle, står hyresmannen för; uthyraren står för föreskriven service och nödvändiga reparationer av slitage. Reparationer som blir nödvändiga för att garantera att fordonet kan brukas och för trafiksäkerheten, får utan vidare ges i uppdrag av hyresmannen upp till ett pris på 150,00 €, större reparationer endast med godkännande från uthyraren. Uthyraren står för reparationskostnaderna mot uppvisande av hithörande kvitton, så tillvida inte hyresmannen ansvarar för skadan (se siffra 11). Vid en defekt på basfordonet måste man ringa till tillverkarens servicenummer och man måste efterfölja anvisningarna från servicecentralen. Om hyresmannen inte följer dessa anvisningar, står han själv för de kostnader som uppstår.

 

11.) Hyresmannens ansvar

Hyresmannen ansvar för att fordonet lämnas tillbaka i tid och i avtalat skick. Vid olycksskador och stöld ansvarar hyresmannen endast upp till den avtalade självrisken i den tecknade försäkringen. Denna är vid en skada 1 500,00 € utan semesterskyddspaket resp. med semesterskyddspaket 250,00 € per skada. Hyresmannen ansvarar dock för skador obegränsat, i den mån och den utsträckning försäkringsgivaren inte ersätter, i synnerhet om hyresmannen (eller föraren) har förorsakat skadan genom vårdslöshet eller grov vårdslöshet, eller skadan har uppstått genom att denne ej varit i skick att köra relaterat till alkohol eller droger. Samma sak gäller för skador som uppstår genom att vägmärket för begränsad fordonshöjd inte har beaktats (enligt tyska trafiklagen StVO § 41 avsn. 2 siffra 6). Har hyresmannen smitit från olycka eller brutit mot sina plikter enligt siffra 7 i dessa villkor, ansvarar han även fullt, såtillvida överträdelsen inte har någon påverkan på regleringen av skadefallet. Hyresmannen ansvarar i övrigt fullt för alla skador, som har uppstått vid användning av en ej behörig förare eller för förbjudna syften eller genom felaktig hantering av fordonet (t.ex. även skador på inredningen). Ansvarsskador utomlands avräknas som helkaskoskada, om inte skaderegleringen är säkrad bindande.

Det är förbjudet för hyresmannen att använda fordonet för att delta i motorsportevenemang och fordonstester, transportera explosiva, lättantändliga, giftiga, radioaktiva eller på annat sätt farliga ämnen, begå tullbrott och övriga brott, även om dessa endast kan straffas enligt rätten på brottsplatsen, hyra ut vidare eller låna ut eller nyttja det för kommersiella syften – förutom sådana som uttryckligen är överenskomna.

 

12.) Hyresmannens ansvar

Vid försening av fullgörelse eller om prestationen ej är möjlig ansvarar hyresmannen med skadestånd till uthyraren, begränsat till det tredubbla av den överenskomna nettohyran/dag. Uthyraren är berättigad att ställa ett fordon som är likvärdigt med det reserverade fordonet till förfogande inom 3 dagar på uthyrarens företagssäte, om fordonet av orsaker som inte beror på uthyraren inte står till förfogande eller om det inte är användbart under hyrestiden av orsaker som inte beror på hyresmannen. För indirekta skador (t.ex. förlorad semestertid) ansvarar inte uthyraren. Uthyraren är inte skyldig några reseprestationer och isynnerhet inte någon helhet av reseprestationer. De lagstadgade bestämmelserna om paketreseavtal, isynnerhet § 651 BGB (tyska lagboken) tillämpas inte för avtalsförhållandet varken direkt eller efter vederbörliga ändringar. Uthyraren är inte förpliktigad att förvara föremål, som hyresmannen lämnar kvar i fordonet vid återlämnandet.

 

13.) Uppträdande vid olyckor

Hyresmannen skall omedelbart underrätta polisen vid en olycka, brand, stöld, viltskada eller övriga skador. Detta gäller även vid självförvållade olyckor utan tredje parts medverkan. Om hyresmannen underlåter att anmäla skadan till polisen har han fullt ansvar. Anspråk från motpart får principiellt ej godtas.

Hyresmannen skall, även vid små skador, utan dröjsmål skriva en utförlig rapport och framlägga en skiss åt uthyraren. Olycksrapporten måste särskilt innehålla namn och adress för inblandade personer och eventuella vittnen plus registreringsnummer och försäkringsuppgifter för de inblandade fordonen. Överstiger den förmodade storleken på skadan försäkringens självrisk eller om fordonet inte längre är trafiksäkert skall uthyraren underrättas på telefon.

 

14.) Preskriptionstid, preskription

Anspråk pga. ej avtalsmässigt betalning av hyran skall hyresmannen anmäla skriftligen inom en månad efter avsett återtagande av fordonet enligt avtal hos uthyraren. När fristen har löpt ut kan endast anspråk göras gällande om ingen skuld föreligger att fristen ej har uppfyllts.

 

15.) Lagring av personuppgifter

Uthyraren är berättigad att hantera uppgifterna om hyresmannen i enlighet med tyska dataskyddslagen avseende affärsrelationen eller uppgifter om hyresmannen i samband med affärsrelationen, oavsett om uppgifterna kommer från hyresmannen eller tredje part. Detta gäller särskilt i samband med att klarlägga eventuella felaktiga uppgifter från uthyraren, försening vid återlämnande med mer än 24 timmar eller för att klarlägga trafiköverträdelser eller agerande som strider mot ordningen.

 

16.) GPS-lokalisering av fordonen

Fordonen kan vara utrustade med ett GPS-lokaliseringssystem.

 

17.) Jurisdiktionsort

För alla tvister från eller om hyresavtalet gäller uthyrarens företagssäte som jurisdiktionsort som överenskommen, om inte hyresmannen har någon allmän jurisdiktionsort i inlandet eller kontrahenten som skall tas i anspråk efter slutande av avtal flyttar sin hemvist eller gängse vistelseort från civilprocessordningens giltighetsområde eller om hemvisten inte är känd vid tidpunkten för anhängiggörande av talan, hyresmannen är affärsidkare eller likvärdig person enligt § 38 Abs. 1 ZPO (tyska civilprocessordningen). Denna reglering gäller även för växlings- och checkförfaranden.

 

18.) Slutbestämmelse

Alla överenskommelser måste göras skriftligen. Om enskilda bestämmelser i dessa hyresvillkor är eller blir ogiltiga, påverkar detta ej rättsverkan för de övriga punkterna. De ogiltiga bestämmelserna måste tolkas om, så att syftet för dem kan uppfyllas på verksamt sätt. Tvingande lagföreskrifter berörs ej.